Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Bouwbedrijf- en timmerbedrijf: Bouw- en timmerbedrijf Fer van Els, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te  ’s Hertogenbosch onder nummer
KvK. 87677237
Opdrachtgever: de wederpartij van Bouw- en timmerbedrijf Fer van Els met wie een overeenkomst tot het verrichten van bouwwerkzaamheden wordt gesloten.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen bouw- en timmerbedrijf en een opdrachtgever waarop bouw- en timmerbedrijf deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Bouw- en timmerbedrijf, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offerte

 1. Alle offertes van bouw- en timmerbedrijf zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn van aanvaarding is gesteld.
 2. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief B.T.W.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht bouw- en timmerbedrijf niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 4. Bouw- en timmerbedrijf is gerechtigd om binnen de geldigheidsduur van een offerte deze te wijzigen of in te trekken.

Artikel 4: Verplichtingen van de opdrachtgever

De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van bouw- en timmerbedrijf behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.

Artikel 5: Aansprakelijkheid van de opdrachtgever

 1.  Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die de opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld, dan wel door hem zijn voorgeschreven, gebreken mochten hebben, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daarvoor veroorzaakte schade.
 2. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door hem uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.

Artikel 6: Aansprakelijkheid van bouwbedrijf

Het bouw- en timmerbedrijf is aansprakelijk voor schade aan andere werken en eigendommen van de opdrachtgever voor zover deze door de uitvoering van het werk zijn toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van het bouw- en timmerbedrijf.

Artikel 7: Verplichtingen van het bouwbedrijf

 1. Het bouw- en timmerbedrijf is verplicht het werk goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren.
 2. Het bouw- en timmerbedrijf is voorts verplicht de door of namens de opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen op te volgen.
 3. Het bouw- en timmerbedrijf is verplicht de opdrachtgever te wijzen op onvolkomenheden in door of namens de opdrachtgever voorgeschreven constructies en werkwijzen en in door of namens de opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen, alsmede de gebreken in door de opdrachtgever ter beschikking gestelde voorgeschreven bouwstoffen en hulpmiddelen, voor zover het bouw en timmerbedrijf deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen.
 4. Het bouw- en timmerbedrijf vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken tot vergoeding van schade voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan nalatigheid,onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van het bouw- en timmerbedrijf.

Artikel 8. Uitvoeringstermijn

Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever het bouw- en timmerbedrijf derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 9. Betalingen en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, op een door het Bouw- en timmerbedrijf aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
 2. Het bouw- en timmerbedrijf is gerechtigd om periodiek te factureren.
 3. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1.25% per maand.
 4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van het bouw- en timmerbedrijf en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens het bouw- en timmerbedrijf onmiddellijk opeisbaar zijn.
 5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 10. In gebreke blijven van de opdrachtgever

 1. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, is het bouw- en timmerbedrijf gerechtigd tot invordering van het verschuldigde over te gaan, mits hij de opdrachtgever schriftelijk heeft aangemaand om alsnog binnen 7 dagen te betalen en de betaling is uitgebleven.
 2. Indien het bouw- en timmerbedrijf tot invordering overgaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever. Het bouw- en timmerbedrijf is gerechtigd deze kosten te fixeren op 10% van de verschuldigde hoofdsom.
 3. Indien de opdrachtgever een termijn niet tijdig betaalt, is het bouw- en timmerbedrijf gerechtigd het werk stil te leggen tot het moment waarop de verschuldigde termijn is voldaan, mits hij de opdrachtgever schriftelijk heeft aangemaand om alsnog binnen 7 dagen te betalen en de betaling is uitgebleven.

Artikel 11. Contractduur

 1. De overeenkomst tussen het bouw- en timmerbedrijf en opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Het bouw- en timmerbedrijf zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Artikel 12. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop het bouw en timmerbedrijf geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor het bouw- en timmer bedrijf niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van het bouw- en timmerbedrijf worden daaronder begrepen.
 2. Het bouw- en timmerbedrijf heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat het bouw- en timmerbedrijf haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van het bouw- en timmerbedrijf opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door het bouw- en timmerbedrijf niet mogelijk is, of langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden. In dat geval bestaat er geen verplichting tot schadevergoeding. Indien het bouw- en timmer bedrijf bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde, c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 13. Geschillenbeslechting

De rechter in de woonplaats van het bouw- en timmerbedrijf is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft het bouw- en timmerbedrijf het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 14. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen het bouw- en timmerbedrijf en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

Van toepassing is steeds de laatst versie van de voorwaarden zoals deze gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht vermeld op de achterzijde van het briefpapier.

GARANTIEVERKLARING KOZIJNEN

Bij normaal onderhoud / gebruik van het product, wordt de garantie als volgt verklaard:

 1. Bouw- en timmerbedrijf staat voor een periode van 10 jaar na levering in voor de werking en kwaliteit van de geleverde elementen. Hierbij dienen de afwijkende garantietermijnen voor de onderstaande producten in acht te worden genomen:
 2. Beglazing 10 jaar garantie overeenkomstig de voorwaarden van de fabrikant op stofafzetting en condensvorming tussen de glasbladen. Plaatsings- en voorrijkosten worden hierbij wel in rekening gebracht. Garantie alleen op door bouw- en timmerbedrijf geplaatst  glas; glasbreuk en krassen altijd uitgesloten.
 3. Kitwerk 3 jaar.
 4. Houten buitendeuren 5 jaar garantie.
 5. Hang- en sluitwerk 1 jaar garantie (m.u.v. mee geschilderd hang- en sluitwerk.)
 6. Ventilatieroosters, horren (m.u.v. beschadigd horgaas) en alle elektrische / automatische aandrijvingen 1 jaar garantie.
 7. Gebruikt bouw- en timmerbedrijf in de uitvoering van de constructie door derden toegeleverde materialen, niet hiervoor genoemd, dan strekt de garantie in geen geval verder uit dan tot de garantie die bouw- en timmerbedrijf verkrijgt van zijn leverancier.

GARANTIEVOORWAARDEN

Onder normale omstandigheden, onderhoud en gebruik garanderen wij onze goederen als volgt:

 1. Goederen die bij aflevering zichtbare gebreken vertonen dienen direct  retour gegeven te worden. Het gebrek zal hersteld worden en z.s.m. op het afleveradres terugbezorgd worden.
 2. Klachten moeten steeds schriftelijk aan bouw- en timmerbedrijf worden gericht met duidelijke opgave van de klacht met vermelding van levering- en factuurdatum en opdrachtnummer.
 3. In het geval van vervormingen bij buitendeuren ten gevolge van klimaatsinvloeden tijdens de in lid 4 genoemde garantie geldt dat de uitbuiging of scheluwte van een deur max. 10 mm mag zijn.  
 4. Overschrijding van de in lid C genoemde maxima dienen te zijn vastgesteld na het 1e gebruiksjaar en buiten het stookseizoen.
 5. De verflaag op onze elementen voldoet aan de prestatie-eisen zoals aangegeven in de BRL0817. Het element moet op de bouw binnen 6 maanden worden overgeschilderd. Voor het behoud en levensduur van de kit dient deze ook te worden mee geschilderd. Hierna periodiek onderhoud volgens tabel schilderwerk/kitwerk.
 6. Elementen uitgesloten van dit garantiecertificaat zijn de elementen die op de opdrachtbevestiging worden uitgesloten van garantie, en buiten deuren welke zijn voorzien van een donkere afwerking. 
© 2024 Bouw- en Timmerbedrijf Fer van Els | Created by LR Internet
© Bouw- en Timmerbedrijf Fer van ElsLR Internet